ทองคำแพง ดันยอดส่งออกอัญมณี-เครื่องประดับ 2 เดือนแรก โตเกิน 100%

นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT เปิดเผยว่า การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทยช่วง 2 เดือนของปี 2565 (ม.ค.-ก.พ.) มีมูลค่า 2,077.65 ล้านดอลลาร์สหรั…